Formularz kontaktowy z Rzecznikiem - KS

1) Administratorem Danych Osobowych jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;

3) Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji zgłoszenia przez Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO t.j udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie danych osobowych;

5) SUM nie przewiduje przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego;

6) Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W uzasadnionych przypadkach okres ten ustalany jest na podstawie Zarządzeniem Rektora SUM Nr 79/2007 z dnia 31.08.2007r. z późn. zm. „Instrukcja Kancelaryjna dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego;

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może w niektórych przypadkach utrudnić rozpatrywanie zgłoszenia do Rzecznika;

11) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

W przypadku niedostatecznego zrozumienia znaczenia ww. treści możliwe jest uzyskanie informacji poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej http://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208 3600.

Oświadczam, że przedstawiona treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO jest dla mnie zrozumiała.

Kliknij na obrazek, żeby wygenerować nowy kod.