Formularz elektroniczny - „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”

1. Dane Osobowe Uczestnika
MIEJSCE REALIZACJI: Sosnowiec, ul. Jagiellońskiea 4, Sala seminaryjna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2. Dane Osobowe Opiekuna Prawnego Uczestnika

Niniejszym potwierdzam, jestem opiekunem prawnym w/w i oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem kursów przygotowawczych z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”.


Wyrażam zgodę na:

  • uczestnictwo mojego podopiecznego w zajęciach kursów przygotowawczych z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”.
  • przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w celach rekrutacji i obsługi uczestnictwa w „Kursach”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Przyjmuję do wiadomości i przekażę osobie, której dane dotyczą poniższe informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i] Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO):
1) Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208-36-00, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035;
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie internetowej sum.edu.pl lub https://iod.sum.edu.pl oraz pod numerem tel. 32 208-36-00. Dane bezpośrednie to: iod@sum.edu.pl tel. 32 208 3630;
3) Dane osobowe przetwarza się w celu rekrutacji i obsługi uczestnictwa w kursów przygotowawczych z biologii i chemii do egzaminu maturalnego pn. „Biologia i Chemia w SUMie nie taka straszna”, w oparciu o: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – świadomą i dobrowolną na Przekazanie danych osobowych,
4) Odbiorcami danych osobowych są merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Administratora Danych Osobowych;
5) Dane będą przechowywane przez okres ustalany na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ich niepodanie uniemożliwi rekrutację i uczestnictwo w „Szkole”.
10) W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Kliknij na obrazek, żeby wygenerować nowy kod.